ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

พิมพ์

ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

   1.ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลตำบลสวนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

   2.การแสดงภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสวนหลวง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฯลฯ

Attachments:
Download this file (o.PDF)o.PDF[ ]2834 Kb