ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะ (สถานที่ทิ้งขยะ) ตามหลักสุขาภิบาล

พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะ (สถานที่ทิ้งขยะ) ตามหลักสุขาภิบาล