alt


วันที่ รายการ
20 ตค 2564 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความยาว 8.70 เมตร บริเวณชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตค 2564 จ้างถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ชุด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตค 2564 จ้างถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ชุด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างทำตรายางผู้บริหาร จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่งและป้ายกองงานภายสำนักงานเทศบาล จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2564 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โควิด - ๑๙ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2564 จ้างโครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2564 ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับ ศพด.บ้านโต้ล้ง และ ศพด.คลองภาษีเจริญ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 จ้างเดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 จ้างทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่งและตรายางผู้บริหาร,ป้ายกองงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 จ้างทำแผงอลูมิเนียมสำหรับยึดป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕x๖ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงไร้สายแบบเคลื่อนย้ายได้) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน) จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน) จำนวน ๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2564 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2564 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถดับเพลิง ๐๖ หมายเลขทะเบียน บฉ ๒๑๐๖ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๑-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2564 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๑๒๐๘ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๙-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2564 จ้างตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๕๒ สมุทรสาคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2564 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง LED 60W จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์ถังอัดอากาศ สำหรับชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2564 ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดอากาศ สำหรับชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2564 จ้างโครงการจ้างเหมาขนย้ายดินในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สค 2564 จ้างโครงการจ้างเหมาขนย้ายดินในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2564 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สค 2564 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๘๙๑๙ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ และรถตรวจการณ์ บจ ๑๐๗๗ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2564 จ้างจัดทำคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (ป้องกันไวรัสโคโรนา) กองยุทธศาตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2564 ซื้อถังบรรจุน้ำยา ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๑ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2564 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดท่อสแตนเลส หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๖-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2564 จ้างติดตั้งอุปกรณ์ในเขตทางและผิวจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2564 จ้างตีเส้นจราจรภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2564 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2564 ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๔,๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2564 ซื้อซื้อกระสอบทราย ขนาด ๑๖X๒๖ นิ้ว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2564 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2564 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ SCBA หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๗๐-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กค 2564 ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กค 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กค 2564 จ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำขยะ, ไส้ในตัวดันขยะ, ระบบเบรก และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำมันเกียร์ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๙๑๓ สมุทรสาคร กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กค 2564 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์, ไฟหน้าและไฟท้าย พร้อมตรวจสภาพรถ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๙๑๗ สมุทรสาคร กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กค 2564 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์และน๊อตล้อหน้าด้านซ้าย พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๙๑๖ สมุทรสาคร กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิย 2564 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิย 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๙๑๕ สมุทรสาคร กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิย 2564 จ้างตรวจสอบสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๖๓ สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิย 2564 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ขวดพลาสติกใส) จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิย 2564 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๔-๕๘-๐๐๓๔ / ๔๖๔-๕๘-๐๐๓๕ / ๔๖๔-๕๙-๐๐๔๗ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิย 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๗๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๘ และเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖๒-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิย 2564 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร ตั้งแต่ 14-30 มิถุนายน 2564 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และอาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป้นต้นไปจนครบ 100 วันทำการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2564 ซื้อ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2564 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2564 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลสวนหลวง กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2564 จ้างจ้างต่อเติมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจ หมายลขทะเบียน กค ๑๘๐๗ สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด
นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้732
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้727
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2474
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4698
mod_vvisit_counterเดือนนี้19038
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21225
mod_vvisit_counterทั้งหมด174164

We have: 30 guests, 2 bots online
IP: 35.172.217.174
วันนี้: ต.ค. 27, 2021เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลสวนหลวง


  

e-GP

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-2429-4740-3