ร่างกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

พิมพ์
ร่างกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564