หัวหน้าส่วนราชการ ทต.สวนหลวง

สำนักปลัดเทศบาล

 

 
นางสาววงวิลาส  ศุกรสมิต
รองปลัดเทศบาลตำบลสวนหลวง
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-6094047

e-mail : -

 

 
นางสาววชิราพรรณ จันทโรกร
รองปลัดเทศบาลตำบลสวนหลวง
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 082-5699454

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 
นางสาวยุพิน วาจาน้อย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-5593578

e-mail : -

 

นางสาวยุพิน วาจาน้อย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-5593578

e-mail : -


จ่าเอกสุทธิพันธ์ แก้วมีศรี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
 

 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-4859146

e-mail : -

 

 
นางสาวยุพิน วาจาน้อย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9201224

e-mail : -

     
กองคลัง
 

 
นางสาวฐิตาภรณ์ วิภาณุรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 095-4642987

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 
นางสาวฐิตาภรณ์ วิภาณุรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

หมายเลขโทรศัพท์ : 095-4642987

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


นางสาวฐิตาภรณ์ วิภาณุรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


 
หมายเลขโทรศัพท์ : 095-4642987

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กองช่าง
 

 
นายปชารักษ์ อิ่มแช่ม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 

e-mail : 


 
นายปชารักษ์ อิ่มแช่ม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 

e-mail : 

 

 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 

e-mail : 


 
นางสุรางคนา คำล้ำเลิศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 094-6915293

e-mail : -

   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 
นางสาววชิราพรรณ จันทโรกร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 082-5699454

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 
นางสาววชิราพรรณ จันทโรกร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 082-5699454

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
นางสาววชิราพรรณ จันทโรกร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 082-5699454

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
 
นายประยงค์ เพชรยัง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-6241573

e-mail : 


นางสาววาสนา ธรรมขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

 
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-4979179

e-mail : -

 

นายณัฐพงศ์ เพชร์ฤทธิ์
นักประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 097-2463996

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กองการศึกษา

 
นางณัฐธิดา มณีวงษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-6626142
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
นางณัฐธิดา มณีวงษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-6626142
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
นางณัฐธิดา มณีวงษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-6626142
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
นางณัฐธิดา มณีวงษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-6626142
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
   

กองการศึกษา
 
 
นางลัลน์ลลิต สิงห์ทอง
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-3769314
e-mail : -
 
นางลัลน์ลลิต สิงห์ทอง
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-3769314
e-mail : -
 
 
นางทิพวรรณ วงศ์พิมพ์พระ
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-0088743
e-mail : -
 
นายธวัชชัย กุลบ่าง
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-4087223
e-mail : -
   

กองการเจ้าหน้าที่
 

นางสาวนิตยา พุ่มเจริญ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 082-6241085

e-mail : -


นางสาวศกุนตลา รัชนิพนธ์
หัวหน้าฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
 

 
หมายเลขโทรศัพท์ : 094-8916397

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวศิริวรรณ ลักษณประวัติ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร

 

 
หมายเลขโทรศัพท์ : -

e-mail : -

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด
นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้547
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้470
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2791
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3784
mod_vvisit_counterเดือนนี้17034
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12863
mod_vvisit_counterทั้งหมด222127

We have: 35 guests, 1 bots online
IP: 23.20.20.52
วันนี้: ม.ค. 27, 2022เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลสวนหลวง


  

e-GP

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-2429-4740-3